Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Free Download All-in-One WP Migration Unlimited Extension Latest Version 2.59

Free Download All-in-One WP Migration Unlimited Extension Latest Version What’s New (Changelog) in Extension v2.59
Free Download All-in-One WP Migration Unlimited Extension Latest Version 2.59

The All-in-One WP Migration Unlimited Extension is a plugin for WordPress that allows you to easily migrate your WordPress site from one host or domain to another. This can be useful if you want to move your site to a new hosting provider, or if you want to change the domain name of your site.

All-in-One WP Migration Unlimited Extension
All-in-One WP Migration Unlimited Extension


The plugin allows you to export your entire WordPress site, including all of your content, media files, and plugin and theme data, and then import it to a new host or domain. The process is quick and easy, and you can do it all from within the WordPress dashboard.


One of the key features of the All-in-One WP Migration Unlimited Extension is that it allows you to migrate unlimited websites. This is useful if you have multiple WordPress sites that you want to migrate at the same time.
The plugin also includes a number of other useful features,such as the ability to exclude certain files or folders from the migration process, the ability to perform a dry run to test the migration before committing to it, and the ability to roll back the migration if something goes wrong.
Overall, the All-in-One WP Migration Unlimited Extension is a powerful and easy-to-use tool that can help you quickly and easily migrate your WordPress site from one host or domain to another.

Name All-in-One WP Migration Unlimited Extension
Type Plugin
Version 2.59
File Name all-in-one-wp-migration-unlimited-extension
File Type zip (Installable Archive)
File Host drive.google.com
Updated On: 1 month ago

Core Features of All-in-One WP Migration Unlimited Extension Plugin

Unlimited migrations: The plugin allows you to migrate unlimited websites,which is useful if you have multiple WordPress sites that you want to migrate at the same time.
One-click migration: The plugin makes it easy to migrate your WordPress site with just a few clicks. You can export your site from your current host or domain and then import it to a new host or domain from within the WordPress dashboard.
Exclude files or folders: You can exclude certain files or folders from the migration process if you don’t want them to be included in the migrated site.
Dry run: You can perform a dry run to test the migration before committing to it. This allows you to see how the migrated site will look and to make sure everything is working properly.
Rollback: If something goes wrong during the migration, you can use the plugin’s rollback feature to undo the migration and restore your site to its previous state.
Multisite support: The plugin supports multisite installations, so you can use it to migrate multiple sites that are part of the same network.
Compatible with most hosting providers: The plugin is compatible with most hosting providers, so you can use it to migrate your site to a new host or domain.

Overall, the All-in-One WP Migration Unlimited Extension is a powerful and easy-to-use tool that can help you quickly and easily migrate your WordPress site from one host or domain to another.

What’s New (Changelog) in All-in-One WP Migration Unlimited Extension v2.59

V2.59 - 05/7/2024
Added:
Sort files/folders by type and created date desc.
Added check for updates command in WP CLI.

Free Download All-in-One WP Migration Unlimited Extension Latest Version


Version 2.58

Version 2.59

Copyright © Thủ Thuật Pro

/ votes

About the Author

Thủ Thuật Pro là Blog cập nhật và chia sẻ Thông tin - Thủ thuật - Tài liệu miễn phí.

Đăng nhận xét

🌟 Chú ý, các thành viên cộng đồng có giá trị! 🌟

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi. Để đảm bảo một môi trường tôn trọng và hòa nhập cho tất cả mọi người, chúng tôi vui lòng yêu cầu sự hợp tác của bạn với các nguyên tắc sau:
1. Tôn trọng quyền riêng tư : Vui lòng không chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư trong nhận xét của bạn.

2. Lan tỏa sự tích cực : Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với ngôn từ kích động thù địch hoặc ngôn ngữ lăng mạ. Hãy giữ cho cuộc trò chuyện của chúng ta tôn trọng và thân thiện.

3. Ngôn ngữ lựa chọn : Hãy thoải mái thể hiện bản thân bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hindi. Hai ngôn ngữ này sẽ giúp chúng ta duy trì các cuộc thảo luận rõ ràng và mạch lạc.

4. Tôn trọng sự đa dạng : Để thúc đẩy một bầu không khí hòa nhập, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn tránh thảo luận về các vấn đề tôn giáo trong các bình luận của bạn.

Hãy nhớ rằng, những đóng góp của bạn rất có giá trị và chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn trong việc biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi chào đón mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục học hỏi và phát triển cùng nhau thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tôn trọng.

Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cộng đồng sôi động của chúng tôi! 🌟
Biểu mẫu liên hệ email
Thông tin của bạn
Thông tin khác
Gửi yêu cầu
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.